Ny/New patient

For english, scroll down.

Velkommen til Sydhavnens Lægehus. 

I vores lægehus bestræber vi os allesammen på at yde både en høj faglig standard og en god patientservice. Vi er lægefagligt opdaterede og lægehuset indgår kontinuerligt i kvalitetssikring og -vurdering efter myndighedernes og de faglige selskabers retningslinjer.

På vores hjemmeside www.sydhavnenslaegehus.dk kan du orientere dig om konsultations- og telefontider, hvilke læger og andet personale du kan møde i klinikken, vaccinationer, regler for receptpligtig medicin, attestpriser, kroniske sygdomme, graviditetsundersøgelser og meget andet. Et hurtigt overblik over de vigtigste emner finder du her:

 

Din journal:

Er du ny patient hos os skal du kontakte din tidligere læge og bede vedkommende sende journalen til os elektronisk. Det sker ikke automatisk – heller ikke hvis du har sat flueben ved dette punkt i din ansøgning om lægeskift via Borger.dk. På den måde har vi overblik over din helbredshistorik og kan varetage din behandling optimalt.

 

Kontakt:

Sydhavnens Lægehus
Hammelstrupvej 4b
2450 København SV
Tlf. 36 45 16 00
www.sydhavnenslaegehus.dk

Telefon:
Vores telefoner er åbne alle hverdage mellem kl. 8 og 16, bortset fra vores frokostpause, hvor vi kun modtager akutte henvendelser. Du kan se de præcise telefontider nederst i højre kolonne på hjemmesiden.

Email:
Hvis du opretter dig på hjemmesiden kan du kommunikere via email med lægerne.

 

Konsultationer:

Vi har åbent alle hverdage mellem kl. 8 og 16, tirsdage dog mellem kl. 8 og 18.

I tidsrummet kl. 11 til 12 har vi akutte tider. Du skal ringe om morgen for at blive anvist en akut tid samme dag. De akutte tider er korte konsultationer forbeholdt akut opståede problemstillinger, som ikke kan vente til der er tid til en planlagt aftale i lægernes kalender. I akuttiden må du forvente ventetid på om mod en time hvis vi har travlt. Vi bestræber os dog på at holde ventetiden kortest muligt.

Som patient i Sydhavnens Lægehus kan du ved planlagte konsultationer bestille tid hos alle læger i huset. Du er altså ikke begrænset af at gå hos én bestemt læge, men du må gerne, hvis du har det bedst sådan. De faste læger har som regel lidt længere ventetid på ledige konsultationstider end de ansatte. Kommer du i akuttiden må du dog forvente at du kommer ind til den næste ledige læge.

 

Læger og praksispersonale:

Vi er 3 faste læger – Jonas Meile, Heidi Hedegaard og Jesper Lundh.

Derudover har vi 2-3 uddannelseslæger, som typisk er ansat i 6-12 måneder ad gangen. Uddannelseslæger er færdigtuddannede læger, som er igang med at specialisere sig. De kan have alt mellem 6 måneder og 10 års anciennitet som læger.

Vores praksispersonale tæller lægesekretær Rebekka Dahlgaard, sekretær Mette Myltoft samt et hold af 4-6 dygtige medicinstuderende, som varetager både sekretær- og laboratoriearbejde. Fra tid til anden har vi virksomhedspraktikanter ansat.

 

Receptfornyelse: 

Fast medicin, som ikke er vanedannende kan bestilles i skranken, pr. telefon eller via hjemmesiden. Sidstnævnte kræver at du opretter dig som bruger. Du finder en overskuelig vejledning når du klikker dig ind på hjemmesiden øverst i højre side.

 

Tidsbestilling: 

Du kan ligeledes bestille tid via hjemmesiden hvis du opretter dig som bruger. Du er også velkommen til at ringe eller møde op for tidsbestilling. Er der ingen tider som passer dig ved den elektroniske tidsbestilling kan du ringe og høre om vi har et afbud. Det er vanligt nemmest at komme igennem på telefonen om eftermiddagen.

 

Spørg endelig hvis noget er uklart.

 

Sydhavnens Lægehus

 


 

Welcome to Sydhavnens Lægehus

In our clinic we strive to provide high professionel standards as well as good patient service. We are academically updated and the clinic is continuously involved in quality assurance and -assessment according to the guidelines of the authorities and the academic collages.

On our website www.sydhavnenslaegehus.dk you can find information about opening hours, which doctors and other staff you can meet in the clinic, vaccinations, prescriptive medicine, attestation, chronic illnesses, pregnancy and much more. A quick overview of the most important topics can be found here:

Your journal:
If you are a new patient with us, contact your previous doctor and ask them to send us your journal electronic. It does not happen automatically – even if you did mark this point in your application for change of general practitioner on Borger.dk. In this way we have an overview of your health history and can handle your treatment optimally.

Contact:
Sydhavnens Lægehus
Hammelstrupvej 4b
2450 København SV
Tel. 36 45 16 00
www.sydhavnenslaegehus.dk

Telephone:
Our phones are open monday to friday between 8 am and 4 pm except for our lunch break, where we only receive urgent inquiries. You can see the exact phone times in the bottom right-hand column of the website.

Email:
If you register on the website, you can communicate by email with the doctors.

Consultations:
Our opening hours are working days between 8 am and 4 pm, Tuesdays however between 8 am and 18 pm.

Working days between 11 and 12 am we have acute consultations. You must call us in the morning for an acute consultation the same day. The acute consultations are of short duration and reserved for acute problems that cannot wait until there is time for a scheduled appointment in the doctors calendar. In acute consultations, you should expect waiting time up to one hour if we are busy. However, we strive to keep the waiting time as short as possible.

As a patient in Sydhavnens Lægehus, you can book consultations with any doctor in the house. You are therefore not limited to see one particular doctor, but please do if you feel more comfortable this way. The permanent doctors usually have a little longer waiting time on consultations than the employed doctors. However, if you arrive in the acute consultation hour, you should expect to see the next available doctor, whom you can’t decide yourself.
Doctors and staff:
We are 3 permanent doctors – Jonas Meile, Heidi Hedegaard and Jesper Lundh.

In addition, we have 2-3 educational doctors, typically employed for 6-12 months at a time. Educational doctors are graduate doctors from the University who are currently specializing. They have between 6 months and 10 years of seniority as doctors.

Our employees are secretary Rebekka Dahlgaard and secretary Mette Myltoft. In addition, we have 4-6 medical students employed, who carry out both secretarial and laboratory work.

Prescriptions:
Regular non-addictive medicine can be ordered at the counter, per telephone or via the website. Web based prescriptions requires that you register as a user on our homepage. You will find a guide when you click on the website i the upper-right column. Any other type of medicine requires consultation with a doctor.

Bookings:
You can also book appointments via the website if you register as a user. You are also welcome to call or meet up for bookings. If there are no free bookings left via our homepage you can call and hear if we have a cancellation. It is usually easiest to get through on the phone in the afternoon.

Please ask if you have any questions.

Sydhavnens Lægehus